Funny: आता अशी / Funny: आता अशी वेळ आली आहे, ते ऐकून तुम्हीही म्हणाल खरंय बाबा.

Jun 17,2017 06:08:00 PM IST
मागील दहा-पंधरा वर्षांपासून आयुष्य खूप बदलून गेले आहे. ज्या गोष्टी ऐकल्या नाही, त्या आयुष्याच्या अविभाज्य घटक झाला आहे. कधी कधी या गोष्टीमुळे हसू निर्माण होते...
X