... पण बाकी / ... पण बाकी 900 रू. काय करायचं.....?

दिव्य मराठी वेब टीम

Jun 09,2015 04:12:00 PM IST
संता बंताला रस्ताने जात असताना 1000 रु.ची नोट सापडते.......
बंता: चल आपण फिफ्टी फिफ्टी वाटुन घेऊ.
संता: ते ठिक आहे, पण बाकी 900 रू. काय करायचं.....?
X
COMMENT